Anleggsgartner, Asfaltering, Betong, Entreprenør, Maskinentreprenør, Sprenging, Stålarbeider, Vann & avløp i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

3172 Siste år
1732 Siste 3 mnd
217 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Fv. 6312 Berfjorden - Skredsikringstiltak

Registrert Dato: Torsdag 08. November 2018

Det skal bygges ny fv. 6312 langs Berfjorden i Roan kommune i Trøndelag fylke. Ny fv. 6312 er et skredsikringstiltak som omfatter bygging av to tunneler, Måviktunnelen og Berfjordtunnelen på henholdsvis 920 meter og 670 meter, i tillegg til veg i dagen på omtrent 1,1 km.
Ny fylkesveg skal bygges i to delstrekninger fra Måvika til Indre Berfjorden for Måviktunnelen og fra Jektvika til Ramsvika for Berfjordtunnelen. Parsellstart for den første delstrekningen er i underkant av 2 km fra Roan sentrum og parsellstart for den ndre delstrekningen er omtrent 3,9 kilometer fra Roan sentrum.
Fra parsellstart på profil -100 for den første delstrekningen skal eksisterende veg bygges bredere og få ny overbygning. Det skal bygges en ny avkjørsel til et naust og en stopplomme på høyre side av vegen. Videre krysser vegen Måvikbekken før den går inn i en tosidig skjæring i forkant av påhuggsflaten for Måviktunnelen. Måviktunnelen starter i profil 160 og avsluttes i profil 1080 i Indre Berfjorden. Tunnelen har et høybrekk ca. 110 meter fra påhugget i Indre Berfjorden. Det skal bygges oljeutskiller og vaskevannstank i Måvika. I Indre Berfjord går veg i dagen gjennom en tosidig fjellskjæring med høyder på opptil 18 meter. Det skal bygges stopplomme på vegens venstre side før ny veg kobles til eksisterende veg omtrent i profil 1300.
Delstrekning to starter i profil 1910. Her bygges det ny veg ved siden av dagens veg fram til tunnelpåhugget i profil 2240. Det skal bygges to nye avkjørsler som kobler tre adkomstveger til fylkesvegen. Stopplomme bygges på vegens høyre side. Vegen går gjennom tosidig fjellskjæring fram til påhugg for Berfjordtunnelen i profil 2240. Tunnelen avsluttes i profil 2910. Vegen har sitt høyeste punkt ca. 60 meter inn i tunnelen, ved profil 2300. Det skal bygges oljeutskiller og vaskevannstank i Ramsvika. Stopplomme bygges på vegens venstre side, og det bygges en avkjørsel for adkomst til oljeutskiller/vaskevannstank på høyre side. Vegen går med ensidig fjellskjæring før ny veg kobles til eksisterende veg omtrent i profil 3200.
Tunnelportaler er planlagt med lengde 8 meter for portaler i Måvika og Jektvika. Portaler i Indre Berfjord og Ramsvika er planlagt med 10 meter. Endelig plassering av påhugg og tunnelportaler bestemmes når fjellets beskaffenhet er avklart.
I Måvika skal det rives en hytte med anneks (Gnr: 65 Bnr: 43).
Eksisterende veg er svingete, smal og svært skredutsatt. Strekningen har dårlig framkommelighet og ÅDT er på 380 kjøretøy med 15 % tungtrafikkandel.
På grunn av trafikksituasjonen og skredfaren langs eksisterende veg legges det opp til at Måviktunnelen skal drives fra nord (i Måvika) mot sør. Dette gjøres for å unngå økt trafikk på den eksisterende rasutsatte vegen. Kapittel A3 10.1 Ivaretakelse av sikkerhet i anleggsfasen beskriver dette mer utfyllende.
For Berfjordtunnelen står man friere til valg av driveretning. Det er regulert tilstrekkelig med deponi langs vegtraseen slik at tunnelmengdene kan deponeres. Det er også en avtale med Roan kommune om utfylling av et industriområde ved lakseslakteriet på Kråkøya, ca. 4 km fra tunnelpåhugget i Ramsvika, om levering av 50 000 m3 stein. Anbudet forutsetter levering av avtalte masser dit.
Det er satt av områder til permanent lagring av masser fra prosjektet. Deponiområdene er vist med grønn farge i figur 1. I forbindelse med anleggsgjennomføringen skal entreprenøren opparbeide en plan for massedisponering og avslutning av deponiområdene. Områdene skal tildekkes med tilgjengelige løsmasser og mellomlagret vegetasjonsdekke for å tilrettelegge for naturlig revegetering. I reguleringsplanen for fv. 6312 Berfjorden er det knyttet egne bestemmelser til deponiområdene.
Prosjektet er modellbasert.


Referansenummer:  18/116207