Entreprenør, Maskinentreprenør, Sprenging i Nordland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

899 Siste år
291 Siste 3 mnd
96 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Fv 888 - ny veg til laukvik

Registrert Dato: Mandag 05. Oktober 2009

Statens vegvesen skal bygge ny veg i Vågan kommune, fra Fv 888 ved Ryphaugan til Laukvik.
Vegen skal bygges etter vegnormalenes klasse H1 med total bredde 6,5m.
Lengden av veganlegget blir knapt 1800m.
Anlegget skal utføres i åpent, myrlendt terreng, uten bebyggelse inntil traséen.
Det finnes noen kulturminner ved veglinja, og disse må tas hensyn til i hht reguleringsbestemmelsenes §2 (se vedlegg)
I veglinja er det noe fjell som må sprenges, men i hovedsak vil det i veglinja finnes myrmasser og andre ubrukbare masser som skal utskiftes.
Disse massene skal kjøres til et avsluttet steinbrudd i havneåmrådet ca. 300-500m fra den nye vegens endepunkt i Laukvika. Der skal massene planeres ut til dekning av utlagte steinmasser.
I samme havneområdet finnes et depot av sprengtstein som stilles til fri disposisjon fra Kystverket til bruk på anlegget. Det er opplyst at det finnes ca. 39.600 m³ i dette depotet (opplysninger mottatt i slutten av august 2009).
Noen av blokkene her er så store at spretting må påregnes for å kunne bruke de i vegfyllingen.
Maks steinstørrelse i vegfyllingen vil være ca. 600-800mm. Generelt gjelder vegnormalenes krav til maksimal størrelse i forhold til aktuell lagtykkelse (2/3).
Vegarealet skal avsluttes på tiltalende måte slik at sidearealet er ryddet og fritt for stein, røtter, stubber og evt. andre rester etter anleggsarbeidet. Sidegrøfter skal tettes med jord/morenemasser slik at vann i minst mulig grad trenger inn i vegkroppen.
Sidearealene skal ikke tilsåes. Det skal påføres jordmasser fra området, lagt til side i ranker under anlegget, og trukket tilbake og påført skråninger i nødvendig grad etter avslutning av vegkonstruksjonen.
Grunnforhold
Det er gjort en enkel sondering langs linja, ca. hver 50.meter.
Sonderingene viser noe variasjon i grunnforholdene, men det er stort sett mellom 0,5m og 1,5m myr og andre ubrukbare masser over fjell eller annen fast grunn. På det meste er det registrert ca. 2,7m dybde til fast grunn over et kort parti.
Eiendomsforhold
Det er inngått avtale med alle grunneiere om avståelse av grunn til vegformålet.
Grunneiere er angitt på C-tegningene. Som en del av avtalen med grunneierne, er det avtalt at det skal bygges markavkjørsler til 3 av eiendommene.
Kryssende høyspentlinje
Lofotkraft as har en linje som krysser ved ca. profilnr. 710-715. Det er under vurdering om denne må heves for å ha tilstrekkelig fri høyde over vegen etter at denne står ferdig.
Entreprenøren må være oppmerksom på denne linja. Evt. heving av linja vil bli utført av Lofotkraft for Statens vegvesens regning. Entreprenøren må være forberedt på at dtte arbeidet kan pågå parallelt med vegarbeidet, og må ta hensyn til linja i forbindelse med sprengningsarbeid og øvrig arbeid.
Reguleringsplan / reguleringsbestemmelser
Reguleringsplanen er fra 2006 (sist revidert 24.04.2006).
Entreprenøren må være oppmerksom på §2 i Reguleringsbestemmelsene:
§2
Fellesbestemmelser
2.1 Lokaliteter for kulturminner som på plankartet er avmerket med sikringssone, er automatisk fredete kulturminner i henhold til Lov om kulturminner av 1978 §4 og det er forbud mot inngrep i disse jf. KML §3
2.2 Kulturminnene må sikres fysisk mot eventuelle inkurier i anleggsfasen. Dette med bakgrunn i kulturminnenes nærhet til planlagt vegtrasé. Nærmere avklaring vedr sikringstiltak må foretas i dialog med Nordland fylkeskommune - Kultur- og miljøavdelingen.
2.3 Det vises spesielt til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens §8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull (graver eller gamle ildsteder) eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner, må fylkeskommunens kulturavdeling underrettes umiddelbart.
2.4 Etter at denne reguleringsplanen med tilhørende bestemmelser er godkjent, kan det ikke inngås privatrettslige avtaler i strid med planen og dens bestemmelser.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Entreprenør, Maskinentreprenør, Sprenging

Heving, Sprengningsarbeid, Steinmasser, Stubber, Terreng, Vann

Bodø, Nordland

Avsluttet: Torsdag 22. Oktober 2009