Bedriftsrådgivning, Prosjektleder, Transport i Oslo

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

9692 Siste år
7608 Siste 3 mnd
312 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Klimavennlig og mer effektiv vare- og nyttetransport – kartlegging av aktører, volumer og aktivitet innenfor Oslo kommune

Registrert Dato: Onsdag 13. Desember 2017

Formål:
Oppdragsgiver ønsker å etablere et beslutningsgrunnlag for videre arbeid med utforming av tiltak og virkemidler, ved å innhente informasjon om aktører, volumer og aktivitet innenfor segmentene vare- og nyttetransport innenfor Oslos kommunegrenser. Vare- og nyttetransport omfatter mindre varebiler, store og mellomstore varebiler og tungtransport (lastebiler og vogntog). En slik kartlegging er avgjørende for at oppdragsgiver skal være i stand til å utarbeide målrettede tiltak og virkemidler mot ulike segmenter i vare- og nyttenæringen.
Krav til oppdraget:
Oppdragsgiver ønsker å bedre forstå hvordan nytte- og varetransporten i Oslo kommune foregår i dag og hvilke trender man ser i dag. Oppdragsgiver ønsker så langt det er mulig anslag rundt følgende fem problemstillinger:
1. For å forstå nytte- og varetransportens karakteristikker og dermed kunne rette tiltak og virkemidler mot relevante aktører/grupper, er oppdragsgiver avhengig av en overordnet segmentering av markedet. Formålet med en slik segmentering er å kunne anslå segmentenes omfang/andel i Oslo og grad av miljømessig betydelighet. Dette kan gjøres på flere måter, for eksempel ved å velge et utvalg av følgende inndelinger
- Kjøretøysegment. For eksempel: små varebiler, mellomstore varebiler, store varebiler og lastebiler og vogntog.
- Type gods/varer som transporteres.
- Andel nyttetransport versus andel varetransport.
- Trafikktype iht. geografisk inndeling: for eksempel fordelingen mellom gjennomfartstrafikk, transport fra Oslo til omkringliggende kommuner og tilbake, samt transport som «kun» foregår innenfor kommunens grenser.
- Operasjonsmønster gjennom døgnet for henholdsvis nytte- og varetransport. For eksempel: når på døgnet gjøres transporten og typisk varighet på oppdraget?
- Nasjonale og internasjonale hovedfartsårer/spesielt trafikkerte ruter. For eksempel: hvor stor betydning har Alnabruterminalen og andre knutepunkter/hovedveier i nærliggende områder for trafikkbildet i Oslo?
2. For å kunne regne på effekten av tiltak og virkemidler i neste del av prosjektet er det behov for en oversikt over fordeling av utslipp og miljøkonsekvenser (f.eks. CO2, NOX, partikler, støy) fordelt på relevante segmenter fra punkt 1.
3. For å kunne gjøre generelle vurderinger knyttet til enkelte segmenter fra punkt 1 ønsker oppdragsgiver å etablere et sett av representative ruter/distanser for aktuelle segmenter. For eksempel «små varebiler brukt til nyttetransport kjører i snitt 4 mil per dag».
4. For å beregne effekt av tiltak og virkemidler samt sikre måloppnåelse mot 2020 og 2030, ønsker oppdragsgiver overordnede framskrivninger for aktivitetsnivå innen de ulike segmentene fra punkt 1.
5. For å forstå aktørenes villighet til å investere i ny teknologi og atferdsendring er det nødvendig for oppdragsgiver å kartlegge lønnsomheten og marginene innenfor de ulike segmentene på et overordnet nivå. Dette kan for eksempel svares ut ved «tradisjonell godstransport har en margin på om lag tre prosent».
For å kunne ta veloverveide beslutninger og komme opp med gode virkemidler er oppdragsgiver opptatt av et tilstrekkelig godt beslutningsgrunnlag basert på de fem punktene over. Oppdragsgiver er av den forståelsen at det vil være krevende å fremskaffe detaljert statistikk og data innenfor alle problemstillingene. Det legges derfor vekt på at alle problemstillingene besvares, samtidig som det er forståelse for at detaljeringsnivået og treffsikkerheten vil variere. For oppdragsgiver er det avgjørende at saken er så godt belyst som mulig innenfor stramme tidsrammer. Oppdragsgiver forventer dialog med tilbyder underveis i oppdraget for å avstemme forventninger og tilnærming.
Resultatene av prosjektet skal presenteres skriftlig gjennom en rapport og muntlig gjennom en presentasjon ved endelig prosjektleveranse.


Referansenummer:  17/28671