Arkitekt, Prosjektleder i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

496 Siste år
147 Siste 3 mnd
48 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Konsekvensutredning jøstenøya industriområde, hitra kommune

Registrert Dato: Onsdag 20. Oktober 2010

Hitra kommune opplever et press på eksisterende næringsareal, spesielt næringsareal som tilbyr tilgang til kai. Den dominerende næringa på Hitra er fiskeoppdrett, hele kjeden fra settefiskproduksjon til foredlet produkt. Handel- og servicenæringa har vokst sterkt de siste 10 år, og reiselivsnæringa er under god utvikling. Næringslivet er noe ensidig og sårbart overfor konjunktursvingninger innenfor oppdrettsnæringen. Med bakgrunn i dette har det vært en utfordring i den gjennomførte rulleringa av arealplanen at det mangler tilstrekkelig industriareal som ligger sentralt i forhold til god infrastruktur og store nok arealer, tilrettelegge for fiskerinæringa for blant annet å styrke rekruttering og muliggjøre nytenkning, og å drøfte utfordringer knyttet til tilrettelegging for reiselivsnæringa.
I forbindelse med både grendamøter og spørreundersøkelse underveis i arbeidsprosessen med arealplanen kom det klart fram at det ønskes utvidelse av eksisterende industriområder framfor å anlegge nye områder. Med bakgrunn i dette, og gode strategiske og geografiske forutsetninger, foreslås relativt store utvidelser av blant annet industriområdet på Kalvøya/ Jøstenøya. Formålet med utarbeidelse av revidert reguleringsplan for Kalvøya /deler av Jøstenøya og ny reguleringsplan for Jøstenøya industriområde er altså å legge til rette for økt næringsaktivitet i Hitra kommune. Man ønsker å tilrettelegge for større industriarealer i et område som ansees som et svært viktig trafikknutepunkt både på land og i sjø for Hitra kommune. Det er tilrettelagt for denne utviklingen gjennom kommuneplanens arealdel, som ble vedtatt i oktober 2009.
Hitra kommune ønsker å utvikle området som næringsområde med formål å bidra/stimulere til videre vekst og næringsutvikling i kommunen. Utviklingen av området er planlagt gjennomført i samarbeid med private aktører som har, eller ønsker å etablere, næringsvirksomhet i kommunen. Jøstenøya har perfekt beliggenhet for utvikling av eksisterende og etablering av ny næringsvirksomhet. Jøstenøya ligger midt i skipsleia mellom Trondheim og Kristiansund og har store og gode kai- og havnemuligheter. Jøstenøya er et naturlig trafikk- og logistikknutepunkt for framtida. Visjonene for området er derfor mange. De spenner i alt fra etableringer knyttet til turist- og overnattingsindustrien, til arealer tilgodesett havbruket, med for eksempel bearbeiding og eksport av laks og annen sjømat til Europa. Hitra kommune har fokus på å etablere et bærekraftig miljø med bedrifter knyttet til de gunstige kai- og havnefasiliteter området byr på. Jøstenøya skal utvikles i tida framover med sikte på å fylle kommunens og regionens behov for langsiktig og bærekraftig næringsutvikling.
Hitra kommune har utarbeidet forslag til planprogram med forslag til utredningsområder. Planprogrammet gjør rede for formålet med den planlagte utbyggingen av næringsareal og kai som planlegges ved Jøstenøya. Videre beskrives tiltaket og det gjøres rede for hvilke problemstillinger som anses viktige i forhold til miljø og samfunn. Med bakgrunn i tiltakets omfang og mulige virkninger for omgivelsene legger planprogrammet frem forslag til tema som bør utredes nærmere i forbindelse med reguleringsplanarbeidet.
Teknisk komite, Hitra kommune, vedtok 23.09.10, sak 90/10, å legge forslag til planprogram for reguleringsplan Jøstenøya Industriområde, ut til høring og offentlig ettersyn ihht plan- og bygningslovens §12-9. Høringsperioden er 01.10 ? 12.11.2010.
Med utgangspunkt i foreliggende forslag til planprogram ønsker Hitra kommune å innhente anbud fra aktuelle aktører for utarbeidelse av konsekvensutredning for det aktuelle området. Det tas forbehold om eventuelle endringer i stadfestet planprogram, som følge av innspill og merknader i løpet av høringsperioden. Vi ønsker tilbudet oppgitt som timepris med maksimalt honorartak. Tilbudet SKAL DEKKE ALLE UTGIFTER, INKL REISEUTGIFTER. Det skal også i tilbudet anslås en tidsplan for arbeidet. De mottatte tilbudene vil bli vurdert på bakgrunn av pris, kompetanse, fremdrift og faglig innhold.
Hitra kommune ønsker at interesserte aktører leverer inn anbud til Hitra kommune, avd Plan, landbruk og miljø, 7240 Hitra. Tilbud leveres i lukket konvolutt merket "Tilbud - konsekvensutredning Jøstenøya industriområde". Elektronisk mottatte tilbud godtas ikke. Frist: tilbud må være mottager i hende innen 12.11.10 kl. 12.00. Eventuelle spørsmål kan rettes til Hitra kommune, v/prosjektleder Monica Jensø, tlf. 72 44 19 64, eller planlegger Marit Aune, tlf 72 44 17 00.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere

Arkitekt, Prosjektleder

Bearbeiding, Bedrifter, Elektronisk, Pris

Hitra, Sør-Trøndelag

Avsluttet: Fredag 12. November 2010