Arkitekt, Prosjektleder i Sør-Trøndelag

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

491 Siste år
142 Siste 3 mnd
47 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Prosjekt miljøgate del av fv714 gjennom sistranda - frøya kommune

Registrert Dato: Onsdag 18. August 2010

Frøya kommune v/ teknisk sektor ønsker tilbud på reguleringsplan, forprosjekt og detaljprosjektering av Miljøgate (Miljøprioritert gjennomkjøring) på fylkesveg 714 forbi Sistranda sentrum, Frøya kommune.
Tilbudet skal deles i tre, og omfatter følgende:
Del 1: Reguleringsplan for Miljøgate som omfatter ca. 400 - 500 lm av FV 714 gjennom Sistranda, Frøya kommune.
Utarbeiding av Reguleringsplan, i tråd med PBL av 2008 for den del av 714 som skal omgjøres til Miljøgate.
Reguleringsplanen utarbeides i samsvar med kommunedelplan for Sistranda 25.06.2009.
Nødvendige analyser og utredninger for reguleringsplanen ansees utført i forbindelse med kommunedelplanen. Støybelastning som følge av tiltak bør beskrives.
Reguleringsplanen skal omfatte vegbanen med nødvendig sideareal slik at nødvendige tiltak for Miljøgata kan gjennomføres. Planen må ta hensyn til eksisterende tilgrensende reguleringsplaner i området, samt pågående regulering for nytt kulturhus/videregående skole på østsida av FV 714.
Reguleringsplanen skal utarbeides i tråd med PBL av 2008 og Kart og planforskrift (Forskrift 26.juni nr.861 2009).
Planen forventes ferdig til 1. gangs behandling i Frøya kommune 1.desember 2010.
Del 2: Forprosjekt med kostnader
Forprosjekt m/ kostnadsberegninger for nødvendige tiltak for opparbeiding av Miljøgate. Prosjektet må holde seg innenfor det areal som omfattes av reguleringsplan nevnt i pkt. 1.
Arbeidet må skje i samarbeid med Frøya kommune og Statens vegvesen som eier av vegen.
Prosjektet omfatter en strekning på ca. 400 m som vist på kartvedlegg. Prosjektet omfatter vegen med kryssutforming og nødvendig areal i bredden slik at tiltakene kan gjennomføres. Prosjektet må vise tiltak for å begrense farten på den aktuelle strekningen; slik som opphøyde vegkryss, opphøyde fotgjengeroverganger, evt. Innsnevring av vegbane, markeringer av start og slutt på miljøgata.
Følgende pkt. skal løses:
- Målet med prosjektet er å oppnå fartsreduksjon - til fartsgrense 30 km/t.
- Det er ønskelig med tiltak/skilt ved start(slutt) av Miljøgata i sør ved krysset v/ barnehage/ Maxtrim. Evt. Fartsdempende tiltak
- Det er ønskelig med tiltak/skilt ved start(slutt) av Miljøgata i nord etter krysset/veg til eksisterende kulturhus. Evt. Fartsdempende tiltak.
- Markering /fartsdempende tiltak ved krysset ?søndre veg? (til helsesenteret.)
- Markering / fartsdempende tiltak ved krysset /hovedadkomst til kommunehus, skole, sentrum. Dette krysset må evt. også ha en avkjøring ned til ny VGS /kulturhus. Dette krysset er viktig å utforme for kryssing for gående. Viktig å sikre at farten er lav her.
- Det må vises busslomme(r).
- Universell utforming må ligge til grunn for arbeidet med miljøgata for å sikre framkommelighet og trafikksikkerhet for mjuke trafikanter både på tvers av og langsetter miljøgata.
- Alle søknader, høringer, behandlinger og avklaringer ifm nye skilt og ny fartsgrense skal inkluderes
- Alle avklaringer og godkjenninger fra Statens vegvesen vedr. andre tiltak på veg skal inkluderes.
For tiltak og utforming vises til Statens vegvesens håndbøker:
Håndbok 017 ? veg og gateutforming
Håndbok 072 ? Fartsdempende tiltak
Håndbok 278 ? veileder i universell utforming (høringsutkast)
Del 3: Detaljprosjektering.
Detaljprosjekteringen skal omfatte fullstendig anbudsgrunnlag med tegninger, full beskrivelse med prisbærende poster i tråd med tiltakene i forprosjektet klar for utlysing i Doffin-basen, herunder også:
? Orientering om prosjektet
? Anbudsregler
? Kontraktsbestemmelser
? HMS-avtale mellom byggherre og prosjekterende med hjemmel i byggherreforskriften, og være HMS-koordinator i prosjekteringsfasen
? Byggherres HMS-plan
? Utarbeide kontrakt etter NS8405
? Utarbeide fullstendig byggesøknad og være ansvarlig søker for prosjektet
? Oppfølging i byggeperioden med antatt timeforbruk 20 timer
Detaljprosjektering med anbudsbeskrivelse med mer skal være ferdig tinnen 1.februar 2011.
Felles for alle 3 deler:
Tilbud gis som timepris med maksimalt honorar-tak.
Tilbud skal inkludere alle utgifter, inkludert reiseutgifter mv. Det skal tas med utgifter i forbindelse med oppstartsbefaring for prosjektering.
Med forbehold om politisk godkjenning av finansiering for anlegget må planlegging og prosjektering etter del 1 og del 2 være ferdigstilt innen 01.12.2010 og etter del 3 innen 01.02.2011.
Det vil ut fra dette være nødvendig med oppstart av forprosjekt med kostnader umiddelbart etter at prosjekterende er valgt. Dette vil avgjøres ca 1 uke etter tilbudsfristens utløp.
Tildeling vil skje på grunnlag av det økonomisk mest fordelaktige tilbud. Ved vurdering tas hensyn til følgende kriterier:
? Pris
? Firmaets erfaring og kvalifikasjoner
? Prosjekteringsleders erfaring/ kompetanse med tilsvarende oppdrag
? Firmaets referanser fra tilsvarende oppdrag.
Erfaring, kvalifikasjoner, kompetanse og referanser må dokumenteres.
Det vises for øvrig til Forskrift om offentlige anskaffelser, kap 8, om hvilke vedlegg som skal følge tilbudet.
Som vedlegg til konkurransegrunnlaget følger:
Kommunedelplan for Sistranda 25.06.2009 og kartskisse som viser vegstrekningen det skal utarbeides Miljøgate på. I tillegg bestemmelser kommunedelplan Sistranda og trafikkanalyse.
Tilbud leveres i lukket konvolutt merket ?Tilbud ? prosjekt Miljøgate Sistranda? til Frøya kommune, teknisk avd. v/ Tone Hammer, 7261 Sistranda.
Elektronisk mottatte tilbud tillates ikke.
Tilbudsfrist: Tilbud må være oppdragsgiver i hende innen 10.09.2010 kl. 12.00.
Ved spørsmål kontaktes Tone Hammer, tone.hammer@froya.kommune.no tlf. 72463261, eller Andreas Kvingedal, andreas.kvingedal@froya.kommune.no tlf. 72463265.

AVSLUTTET
Er du interessert i lignende oppdrag?Kontakt oppdragsgivere