Entreprenør, Maskinentreprenør, Vann & avløp i Vestfold

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

799 Siste år
203 Siste 3 mnd
54 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Smidsrødveien 36-60 - VA anlegg

Registrert Dato: Onsdag 09. Mai 2012

Nøtterøy kommune skal separere en eksisterende fellesledning for avløp og overvann langs Smidsrødveien på Nøtterøy, mellom Bekkeveien og Håndverkersenteret. Samtidig skal det legges ny vannledning på strekningen. Eksisterende AF fellesledning ligger i dag midt i Smidsrødveien, mens den nye traseen skal gå i eksisterende sykkelsti langs veien.
Det skal også separeres noe i Eikeveien.
Det er dårlige masser i området, spesielt lengst nord mot Bekkeveien.
Anlegget består totalt sett av følgende hovedelementer:
· Ca 370 meter ny spillvann-, overvann- og vannledning langs Smidsrødveien
· Ca 70 meter ny spillvann-, overvann- og vannledning langs Eikeveien
· 6 nye plastkummer for spillvann
· 3 nye plastkummer for overvann
· 3 nye betongkummer for overvann
· 5 nye vannverkskummer
· Nye sluk med sandfang
· Nye fiberkabler for Skagerak Fiber
Grunnforhold:
Det er foretatt grunnundersøkelser (se vedlagt rapport utarbeidet av Multiconsult AS) og på bakgrunn av dette geoteknisk prosjektering.
Nøtterøy kommune skal separere en eksisterende fellesledning for avløp og overvann langs Smidsrødveien på Nøtterøy, mellom Bekkeveien og Håndverkersenteret. Samtidig skal det legges ny vannledning på strekningen. Eksisterende AF fellesledning ligger i dag midt i Smidsrødveien, mens den nye traseen skal gå i eksisterende sykkelsti langs veien.
Det skal også separeres noe i Eikeveien.
Det er dårlige masser i området, spesielt lengst nord mot Bekkeveien.
Anlegget består totalt sett av følgende hovedelementer:
· Ca 370 meter ny spillvann-, overvann- og vannledning langs Smidsrødveien
· Ca 70 meter ny spillvann-, overvann- og vannledning langs Eikeveien
· 6 nye plastkummer for spillvann
· 3 nye plastkummer for overvann
· 3 nye betongkummer for overvann
· 5 nye vannverkskummer
· Nye sluk med sandfang
· Nye fiberkabler for Skagerak Fiber
Grunnforhold:
Det er foretatt grunnundersøkelser (se vedlagt rapport utarbeidet av Multiconsult AS) og på bakgrunn av dette geoteknisk prosjektering.
Eksisterende anlegg:
Det nye anlegget i Smidsrødveien erstatter en eksisterende 230mm fellesledning og en 150mm vannledning. Fellesledningen ligger midt i Smidsrødveien hele strekningen og blir derfor fortsatt liggende etter arbeidet er avsluttet, men tas ut av bruk/fylles igjen. Denne ledningen kommer ikke i veien for den nye traseen. Det er ca 17 boliger i området som i dag er koblet på fellesledningen, disse kobles om til de nye ledningene. Ca 15 stk av disse er ikke separert.
Eksisterende vannledning ligger i veikanten/sykkelstien og vil derfor komme i veien for ny trasé på deler av strekningen. Det er derfor nødvendig med tiltak for å opprettholde vannforsyningen til bolighusene i anleggsperioden.
Anleggsarbeidene i Eikeveien kommer i konflikt med eksisterende AF ledning opp til sluket som skal skiftes, slik at det er nødvendig med tiltak også her for å opprettholde avløp fra husene som er tilkoblet her. Det er i dag ikke vannledning i Eikeveien.
Det er sannsynligvis gammel armert betong fra 30-tallet under asfalten i sykkelstien. Det må påregnes pigging og fjerning av denne i fm gravearbeidene.
Alle eiendommer må ha tilfredsstillende adkomst i anleggsperioden. Stenging av adkomster skal ikke forekomme uten forutgående varsel. En stengning må dessuten ikke hindre at utrykningskjøretøyer i en akutt situasjon kan få utført sin operasjon. Adkomst for utrykningskjøretøyer er spesielt viktig i dette prosjektet, også fordi det bor eldre langs traseen. Alle eiendommer skal ha opprettholdt vannforsyning og avløp samt el- og teleforsyning i anleggsperioden.
GRUNNARBEIDER GENERELT
Omfang
Grunnforhold
Fra P0 - P250 består grunnen generelt av ca 2 m tørrskorpeleire over bløt leire og kvikkleire til ant. fast grunn/fjell. Dybden til ant. fast grunn/fjell varierer fra 13,3 til 14,7 m i borpunktene. Over løsmasseryggen i syd mot P350 viser utførte grunnundersøkelser ant. noe mindre sensitive masser. Grunnforholdene er beskrevet i rapport nr. 812400 - 1 av mars 2010 vedlagt anbudet.
Trasè 3 P0 til P230 og Trase 4 P0 ? P30
Det skal graves innenfor tett spunt med innvendig avstivning og kalksementstabilisering av grunnen. Vi forutsetter ingen last på terrenget bak spunten utover ordinær trafikkbelastning i Smidsrødveien. Gravearbedene forutsettes utført i lengderetning av grøfta. Gravemassene må lastes direkte på bil og kjøres til egnet tipplass. Grunnarbeidene er veiledende beskrevet i notat G1 av mai. 2010 og anbefalt arbeidsprosedyren er beskrevet under:
- Eksisterende asfalt, bære- og forsterkningslag fjernes. Evt. uegnede masser masseutskiftes mht. ramme og peleforhold. Eksisterende kabler og ledninger må måles inn evt. frigraves/ legges om. Eksisterende Ø150 mm vannledning må fjernes. Vannledningen ligger på 1,6 m dyp i tilkoblingspkt. Bekkeveien og 1,4 m dyp i krysset Eikeveien/Smidsrødveien. Videre skal det generelt graves til 1 m under terreng fra P0 til P100 og 0,5 m fra P100 til P230.
· Ramming av spunt i lås. Det kan rammes spunt i paneler. Beregnet spuntlengde 6 m og Wx >600 cm3/m. Spunten rammes med topp spunt 1 m under opprinnelig terreng fra P0 til P100 og med topp spunt 0,5 m under opprinnelig terreng fra P100 til P230. Generell grøftebredde er 2,2 m, men det skal breddeutvides lokalt til 4 m ved kumgruppe 4 og 7 og 3 meter ved gruppe 3 og 5.
· Boring av kalksement peler. Vi anbefaler Ø800 mm peler satt tett i tett med min 0,1 m overlapp. Pelene kan blindbores til 2 m under terreng og avsluttes i nivå med spuntfot. Ytterste pelerad settes over spuntfot for å unngå forkiling av visp.
· 0,5 m graving innenfor spunt for påsveising av HE260B puter og stivere i topp spunt.Cc stiver er generelt = 4,0 m.
· Utgraving til bunn grøft, ca 0,2 m under angitte nivåer vist på tegning nr HC - 001 for kote inv. bunn overvannsledning. 4,2 til 2,5 m graving
· Anlegget etableres og grøfta fylles igjen til stivernivå. Tilbakefylling og komprimering utføres iht. rør- og tankleverandørenes henvisninger.
· Puter og stivere kan fjernes.
· Videre tilbakefylling til opprinnelig terreng for reetablering av G/S vei.
Trasè 3 fra P230 til P350 samt Trasè 4 P30 - P70
Det er prosjektert med 2,5 m gravedybde og generell bredde av bunn grøft maks 2 m. Gravearbeidene må utføres seksjonsvis innenfor grøftekasser. Seksjonslengden må tilpasses rørlengder på inntil 6 m. Vi forutsetter ingen mellomlagring av gravemasser på terrenget på hver side av grøfta. Gravearbeidene må utføres i lengderetning av grøfta og gravemassene må lastes direkte på bil og kjøres til egnet tipplass. Nærmeste kjørefelt i Smidsrødveien må sperres av ved utgraving med grøftekasser. Graveseksjoner skal ikke stå oppe over lengre perioder som for eksempel over helg. Tilbakefylling omkring og over VA ledninger må utføres med egnede fyllmasser utlagt lagvis og komprimert iht. rørleverandørens henvisninger. For å unngå senkning av grunnvannstanden må det etableres leirpropper for hver 50 m.