Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt, Entreprenør, Maskinentreprenør, Murer, Rengjøring i Vestfold og Telemark

Formidlede anbud
 • 52830
  Siste år
 • 10400
  Siste 3 mnd
 • 1505
  Aktive nå
Vestfold og Telemark
Avsluttet

2021_11321 Erosjonsikring Sandeelva syd

Holmestrand kommune innbyr til totalentreprisekonkurranse iht. NS8407 for erosjonsikring av ca. 600 meter av Sandeelva. Strekning starter ca. 75 meter nord for Haga bru, og strekker seg ca. 600 meter nedstrøms elv. Erosjonsikringen skal gjennomføres på begge sider av elva. I konkurransen vil det bli lagt inn opsjon om ytterligere 150 meter erosjonsikring nedstrøms.
Sandeelva er et vassdrag med pågående erosjon. For å sikre eksisterende bygg og anlegg, samt legge til rette for videre utbygging av sentrumsområdet i tråd med gjeldende områdeplan, er det anbefalt, og påkrevd,  å erosjonsikre elva for å hindre ytterligere bunnsenking, utglidninger og blottlegging av marine leirer jf. konkurransegrunnlaget. Det er påtruffet kvikkleire flere steder i området, og enkelte skråninger har ikke tilstrekkelig stabilitet.  
Oppgang av fisk vil kunne påvirke tidshorisonten for gjennomføringen av prosjektet.
Uttalelse fra Statsforvalteren:
Ser at tidspunkt for gjennomføring av tiltak er angitt i reguleringsbestemmelsene (tiltak gjennomføres utenom oppgangstid for anadrom fisk). Viser også til NVEs brev av 27.08.2021 hvor de kommenterer tidspunktet:
Partikkelavrenning og tid for gjennomføring Vassdragstiltaket skjer langt nede i vassdraget og fisk vandrer opp i vassdraget i perioden juli-august, jf. Asplan Viak notat Områderegulering for Sande sentrum øst - Oppfølging av NVEs innsigelse. 
I planbestemmelsene står det at arbeidet ikke skal gjennomføres i tidsrommet 15. juli - 15. oktober (periode for oppgang av anadrom laksefisk). Vi er positive til at kommunen har tatt stilling til når det ikke skal være anleggsarbeid i elva ut ifra lokale forhold. Det er viktig å redusere partikkelavrenning i anleggsperioden. Vi støtter at det skal vurderes bruk av siltduk under gjennomføringen, men at det ikke er et krav. Siltduk er lite egnet å bruke i strømmende vann. Selve erosjonssikringstiltaket i elva bør gjennomføres ved lav vannføring. 
Minner igjen om viktigheten av å opprettholde vegetasjonen langs vassdraget og aktsomhetsplikten i vannressurslovens §5.
Anbud id:
770897
 • Sted:
  Holmestrand
 • Registrert:
  Mandag 29. November 2021

Lignende oppdrag i Vestfold og Telemark

6 anbud