Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Arkitekt, Entreprenør, Maskinentreprenør, Riving, Transport i Trøndelag

Formidlede anbud
 • 45790
  Siste år
 • 7290
  Siste 3 mnd
 • 3085
  Aktive nå
Trøndelag
Avsluttet

5176205 hofstad leir - miljøtiltak

Hofstad leir, Melhus kommune, Sør-Trøndelag ble etablert i 1942-43 og har blitt benyttet til militær aktivitet samt lagring og vedlikehold av ammunisjon. Driften opphørte midt på 2000-tallet og leieren ble solgt til Melhus kommune i 2008. Området er regulert til næringsformål og det skal nå fjernes en tidligere avfallsfylling nordøst på området, etablert i tidsrommet 1968 til 1985.
Tiltakshaver har søkt Klif (tidl. SFT) om gjennomføring av tiltak i forurenset grunn i juni 2009. Tillatelse til gjennomføring av tiltaket forelå i juli 2009.
Det skal fjernes tre avfallsfyllinger ved Hofstad leir. Deponi 1 dekker et areal på ca 1100 m2. Dybden på fyllingen er uskikker, men antas å være ca. 4 meter, dette gir et volum på ca. 4400 m3 masse som må graves opp. Overflatelaget (0,5m) anses for å være ren masse, og deponeres i mellomlager på området for prøvetaking av byggherre. Dersom massene viser seg å tilfredsstille de stedspesifikke akseptkriteriene vil de kunne bli brukt til tilbakefylling, men dersom massene viser seg å overskride de stedspesifikke akseptkriteriene må de leveres godkjent deponi valgt av entreprenør.
Øvrige masser i fyllingen består hovedsakelig av jord, metallskrot (ammunisjonsrekvisita), og malingsspann. Avfallet sorteres i ulike fraksjoner før levering til godkjent mottak valgt av entreprenør. Det er ukjent hvor store mengder malingsspann det ligger i fyllingen og hvorvidt malingsspannene inneholder maling. Men dersom det påtreffes malingsspann med innhold må disse håndteres som farlig avfall. Entreprenør må i tillegg stille beredskap for akutt forurensning.
Utsortere jordmasser mellomlagres for prøvetaking av byggherre. Dersom massene viser seg å tilfredsstille de stedspesifikke akseptkriteriene vil de kunne bli brukt til tilbakefylling, men dersom massene viser seg å overskride de stedspesifikke akseptkriteriene må de leveres godkjent deponi valgt av entreprenør.
Det er nærmere redegjort for tiltaket i egen plan (jf. vedlegg til del III F).
Før arbeidene starter, må det påregnes å rydde noe vegetasjon (trær og kratt), samt legges opp voller for 3. person sikkerhet.
Deponi 2 dekker et areal på ca 24 m2. Det foreligger her ikke opplysninger om nedgravd avfall eller forurensede masser men det vil bli foretatt prøvegravinger i området iht. anbefalinger i tidligere geofysisk undersøkelse av området. Det må også her påregnes å rydde noe vegetasjon (trær og kratt), samt legges opp voller for 3. person sikkerhet før arbeidene starter.
Deponi 3 dekker et areal på ca 1750 m2. Det er her påvist mye metallskrot, og det foreligger opplysninger om mulig nedgravde fosforgranater, dybde på fyllingen er usikker. Det må også her påregnes å rydde noe vegetasjon (trær og kratt), samt legges opp voller for 3. person sikkerhet før arbeidene starter.
Det er ved deponi 2 og 3 kun gjennomført geofysiske kartlegginger. Det er derfor knyttet store usikkerheter til innhold og dybde på fyllingene.
Grunnet mulig blindgjengerfare må entreprenør benytte fjernstyrte maskiner ved gjennomføring av alle arbeider ved Hofstad leir. Det er i tillegg stilt spesielle krav til sikkerhet og gjennomføring av prosjektet. Byggherre vil stille nødvendig kompetanse og personell fra forsvaret ved gjennomføring av arbeidene.
Alle arbeider skal utføres iht. de påbud og retningslinjer som blir gitt av Skifte Eiendom, herunder krav som er gitt i Forsvarsbygg sine egne generelle bestemmelser og de krav og retningslinjer som følger av norske standarder samt aktuelle lover og forskrifter.
Anbud id:
105687
 • Sted:
  Trondheim, Frøya Osen, Oppdal, Rennebu, Røros, Holtålen, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Malvik, Selbu, Tydal, Indre Fosen, Heim, Hitra, Ørland, Åfjord, Orkland  Vis alle
 • Registrert:
  Mandag 12. Juli 2010

Lignende oppdrag i Trøndelag

6 anbud