Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Anleggsgartner, Betong, Elektriker, Entreprenør, Maskinentreprenør i Vestland

Formidlede anbud
 • 0
  Siste år
 • 0
  Siste 3 mnd
 • 0
  Aktive nå
Vestland
Avsluttet

EØS 017-2021 - Konkurranse, Lyngbøveien trafikksikring og VA-anlegg. Generalentreprise

Arbeidene skal utføres som en generalentreprise etter NS 8405, og omfatter etablering av bl.a. nytt fortau med lengde ca. 820 m.  I tillegg omfatter arbeidene reetablering av veg og fortau, med punktvis justering av vegens vertikalgeometri, lengde ca. 300 m.
Anleggsstart er avhengig av byggesaksgodkjennelse og økonomisk finansiering av anskaffelsen.
Det skal etableres 32 betongkonstruksjoner (betongmurer, trapper, murkroner og fundamenter) og ca. 600 m2 natursteinsmur langs strekningen.  I tillegg skal det etableres ca. 1200 m ny hovedvannledning Ø150/Ø400  med tilhørende bend, forankringer og kummer, ca. 400 m nye hovedledninger spillvann Ø300, ca. 800 m ny hovedledning overvann Ø150/Ø300, ca. 60 m nye stikkledninger Ø800 - Ø1400 med tilhørende bekkeinntak, 2 stk borehull for VA-ledninger, og omlegging av private stikkledninger for vann og avløp.  Det skal også etableres ca. 1200 m ny kabelgrøft, og nye adkomster til hus langs veien.  Nord for Lyngbøtunet skal det etableres buss-sluse.
Lyngbøveien har vært busstrase for linje 16 samt skolebuss på strekningen mellom Kringsjåveien og Nipedalen (Lyngbøveien nord). Linje 16 ble lagt ned mai 2021 i påvente av utbygging av infrastrukturtiltak i Lyngbøveien. Laksevåg har fått ny hovedlinje, linje 6, fra Lyngbø via Bergen sentrum til Birkelundstoppen. Linje 6 er tilknyttet ny linje 44 Nipedalen - Lyngbø - Gravdal.  Fra Lyngbø kan reisende bytte til linje 6. I anleggsfasen for Lyngbøveien nord vil skolebuss kjøre mellom Nipedalen via Lyngbø/Lyderhornsveien til Nygårdslien. Når alle arbeider i Lyngbøveien nord er ferdigstilt, og arbeidene i Lyngbøveien vest starter opp, må busstrase legges tilbake i Lyngbøveien nord. Omlegging skal koordineres i samarbeid med Skyss. Arbeider i Lyngbøveien vest kan ikke starte opp før arbeider i Lyngbøveien nord er ferdigstilt. Kryss Nipedalen/Lyngbøveien skal holdes åpen for buss i begge anleggsfasene. Buss-sluse åpnes når alt anleggsarbeid er ferdigstilt. Utbyggingen er delt i 6 byggefaser.
Sikkerhet for myke trafikanter skal ivaretas i hele anleggsfasen, og det skal til enhver tid opprettholdes gangadkomst til alle boliger langs Lyngbøveien.  Det er også et krav å opprettholde kjørbar adkomst til Lyngbøtunet Bo og servicesenter.  Lyngbøveien skal til enhver tid ha kjørbar adkomst for utrykningskjøretøy.  Entreprenør må derfor ha stor fokus på faseplaner som ivaretar dette.  Entreprenør skal sette opp informasjonsskilt følgende steder langs Lyngbøveien:  Ved Nipedalen, Lyngbøtunet Bo og servicesenter, trappene bak Laksevåghallen og ved Nygårdslien med kart over anleggsområdet, der gangforbindelser,  trafikkert område og riggplass er tydelig markert.
Eksisterende høyspentkabel mellom Nipedalen og Nygårdslien (Lyngbøveien nord) og Nipedalen og Lyderhornsveien (Lyngbøveien vest) skal være operativ i hele anleggsfasen. Kabelen kan gjøres spenningsløs enten nord eller sør for Lyngbøtunet når arbeider utføres her, men kabelen må til enhver tid være mulig å spennings-sette.  Alle arbeider langs høyspentkabel skal godkjennes og koordineres med BKK. Eksisterende luftstrekk langs traséen skal beholdes, både i byggefasen og permanent situasjon.  Dette gjelder luftstrekk for BKK, Telenor og Bergen Fiber.  Eksisterende stolper får justert plassering.  Lyngbøveien skal ha veibelysning i hele anleggsperioden.
Det tillates ikke sprengning eller pigging i Lyngbøveien mellom profil 170 til 250.  Her krysser RV 555 Damsgårdstunnelen under Lyngbøveien, og det er liten fjelloverdekning over tunnelløpene og portalene.  Uttak av berg kan her kun skje ved hydraulisk sprengning. Skråning ned mot tunnelportaler skal sikres når det pågår arbeider over/ved portalene.  Sikring skal godkjennes av SVV. Dersom det vil være nødvendig å stenge Damsgårdstunnelen, kan planlagt stenging kun utføres mellom kl. 22.00 og 05.30.
Anbud id:
737565
 • Sted:
  Bergen
 • Registrert:
  Torsdag 8. Juli 2021

Lignende oppdrag i Vestland

6 anbud