Combined Shape Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Entreprenør, Maskinentreprenør, Riving i Vestland

Formidlede anbud
 • 28335
  Siste år
 • 6015
  Siste 3 mnd
 • 1953
  Aktive nå
Vestland
Avsluttet

Rivning av Hjellestadklinikken for Helse Bergen HF (2.gangs utlysing)

Oppdragsgiver ønsker tilbud på totalentreprise for komplett rivning av Hjellestadklinikken, med tilhørende småbygg, og opparbeiding av tomt til friluftsområde.Hjellestadklinikken har adresse Flyen 30, 5259 Hjellestad. Gårds og bruksnummer er 105/372.Hjellestadklinikken består av hovedbygning (bygningsnummer 9430202), tilbygg og mindre småbygg oppført i perioden 1973 - 1985. Hovedbygningen er oppført med to etasjer i plasstøpt betong, med fasader av betongelementer med frilagt tilslag. Oppforet tretak på betongdekke, tekket med bitumenbasert takbelegg. Ventilasjonsrom og heismaskinrom i to påbygg over tak, lagerarealer og vanninntak/berederrom i kjeller. Bygningen har bassengrom og gymsal. Tilbygg fra 1985 har et tilsvarende utseende, men med litt modernisert oppbygning. Eiendommen hadde opprinnelig et separat VA-anlegg, og kjelleren er benevnt med funksjon som vannsisterne på opprinnelige tegninger.Valgt totalentreprenør skal utføre følgende:- Rigg, Drift og Administrasjon- Komplett tømming og miljøsanering av inventar- Komplett rivning og miljøsanering av bygninger på gårds og bruksnummer 105/372- Fjerning og miljøsanering av forurensede masser i grunnen- Rive asfalt og støttemurer til omkringliggende terreng, samt tilføre jordmasser for å forme en naturlig overgang til eksisterende terreng:          - Fjerne all asfalt, inkludert asfaltert vei fra hovedvei inn til hovedbygning          - Dagens kjøreveg skal gjøres om til ny gangsti gjennom skogen, men det må være en kjørbar grusvei ned til ny nettstasjon          - Rive eksisterende terrengmur. Fyllmasse tilføres for å forme overgang mellom dagens grense til naturlig vegetasjon          - Se Bilag B.4 - Hjellestadklinikken landskapsplan_tilbakeføring.- Utarbeide avfallsrapport- Rydde, planere og så i gressfrø på tomten - Beplantning av området etter innspill fra Byggherrens landskapsarkitekt/anleggsgartner. Landskapsarkitekt/anleggsgartner vil anbefale hvilke type jordsmonn som skal brukes til etterfylling og hvilke artstyper som bør beplantes for å få området til å blande seg med den naturlige vegetasjonen så raskt som mulig.-  Sende nødvendige ferdigmeldinger til Bergen kommune.Det forutsettes at totalentreprenør følger alle gjeldende lover og forskrifter som er relevante for arbeidet. I tillegg skal totalentreprenør følge anbefalinger og krav iht. Miljøsaneringsbeskrivelse (ref. Bilag B.1).Totalentreprenør er ansvarlig for analyser av eventuelle farlige stoffer utover det som er oppgitt i Miljøsaneringsbeskrivelse Hjellestadklinikken (ref. Bilag B.1).Vann/avløp kobles fra av Byggherre før rivningsarbeider starter.Gammel trafo i Hjellestadklinikken er planlagt fjernet av BKK i løpet av høsten 2022. Ny trafo, inkludert traseplan for høyspenningskabel, er planlagt installert ihht. Bilag B.5 - Plassering nettstasjon, traseplan høyspenningskabel.Rivningsarbeider kan ikke starte før gammel trafo er fjernet og ny trafo er installert.Tentativ oppstart på lokasjon er tidligst oktober 2022.Rivetillatelse er innvilget av Bergen Kommune. 

Anbud id:
802026
 • Sted:
  Bergen
 • Registrert:
  Søndag 22. Mai 2022

Lignende oppdrag i Vestland

6 anbud