Entreprenør, Maskinentreprenør, Rørlegger, Vann & avløp i Nordland

Oppdrag formidlet via Anbudstorget

2085 Siste år
1165 Siste 3 mnd
121 Aktive nå

Uforpliktende pristilbud?

Leverandører fra ditt nærområde svarer deg raskt.
Registrer en gratis forespørsel på 2 minutter.

Utslippsledning Storøyvalen

Registrert Dato: Fredag 06. Mars 2020

1. Beskrivelse av opprinnelig situasjon
Til grunnlag for tilbudet og utførelsen av oppdraget legges «Vedtak fra Fylkesmannen i Nordland»,
«Rapport fra dykkerundersøkelse i Storøyvalen» og «Rapport fra sonarundersøkelse i Storøyvalen».
I Storøyvalen, er det fylt ut et større område som tidligere var en grunn bukt. Området har i dag en
infrastruktur bestående av bla park, AMFI kjøpesenter og flere andre butikker og næringsbebyggelse.
Området har også en del boliger. I takt med utfyllinga på den gamle sjøbunnen ble det lagt en
fellesledning (felles kloakk og overvann) som er svært utett. Røret er trolig lagt uten særlig fundament
og har trolig heller ikke pakninger. Det er foretatt målinger av vannmengder i løpet av et halvårs tid og
mengdene ligger på oppimot 250 l/sek og mengdene svinger i takt med tidevannet og mer eller mindre
uavhengig av nedbøren.
Det er derfor ikke mulig å få pumpet dette til videre rensing uten omfattende separering av
ledningsnettet. Dette er et svært kostbar og formidabelt prosjekt, så kommunen har valgt å forlenge
eksisterende utslipp ut i sjø. Hensikten er å få fjernet det meste av avløpssøplet som i dag kommer ut i
fjæresteinene rett utenfor fyllingsfoten, som er avbildet på forsida av dette dokumentet, altså innerst i
Storøyvalen.
2. Levering og etablering av ventilkum, overløpskum, y-pass-ledning og nødoverløpsledning
For at ikke oppstuving og tilbakeslag av kloakk skal skje ved høyvann er det planlagt etablering av et
overløp, i form av et stigerør. Stigerøret skal være mulig å justere opp i takt med driftserfaringer av
nyanlegget. Det er lagt opp til at overløpskummen etableres med en lav terskel første omgang og med
mulighet for påbygning av inntil èn meter, etter hvert som driftserfaringer høstes.
Kummen må derfor etableres med stor mannhullsluke og arbeidsplattform. Overløpet skal også har en
skumskjerm for sikrer dykket overløp og som i stor grad vil holde tilbake sjenerende flytegods slik at
dette ikke havner i fjærsteinene, men ledes ut via utslippsledningen når neste lavvann inntreffer.
Ventilkum skal sikre service, renhold og HMS-vennlige arbeidsforhold under arbeid med justering av
stigerør / overløpsnivå.
Antall overløpstimer og nivå for vannstand skal fjernovervåkes via tilkopling til kommunenes SD-anlegg.
Ventil - og overløpskum etableres som prefabrikkerte PE-kummer med fot som er utformet med krage
/ lomme for betongbelastning ved nedsenking og etablering i grøft. Bunn innvendig kum
korresponderer med laveste observerte vannstand i Svolvær (og ca bunn eks rør) og det må under alt
arbeidet tas hensyn til oppdrift av kummer og ledninger. Ledninger skal loddbelastes tilsvarende 70 %
luftfylling fra land, i 15 m grøft på land og til ca pel 675 (fra overløpskum og ut i sjø).
Kummene skal etableres i Brugata og fortauet langs Brugata. Det er omlag 6 m ned til bunn
eksisterende rør og grøfteanlegget. Rigg og depot for masser er opptil entreprenør å finne en løsning
på.
Eksisterende vei (Brugata) må krysses og plastring mot sjø graves bort og reetableres etter endt
anlegg.
Sjøledningen skal spyles ned i øvre sand/mudder lag. Det er forurensede masser i havnesedimenter
som gjør at det ikke tillates graving av undervannsgrøft. Nedspyling er definert fra land kt - 2,76 til
dybde kt - 6,85 (5,0 m jfr sjøkart 0).
Herfra og ut legges sjøledninga med loddbelastning tilsvarende 70 % luftfyllingsgrad til dybde kt -13,7.
Veiarealer skal reetableres etter endt anleggsarbeid.
3. Reparasjon, klargjøring, senking og nedspyling av utslippsledningen.
Høsten 2019 ble det gjort flere dykkerundersøkelser for å kartlegge den mest hensiktsmessig traseen
for utslippsledningen. Med bakgrunn i føringer fra Fylkesmannen i Nordland om å ikke gjennomføre
nedspyling av ledningen, ble det i første omgang sett på mulig trasé for å ha ledningen liggende på
sjøbunn. I forbindelse med disse undersøkelsene viste det seg vanskelig å finne en trasé som ville
kunne ta hensyn til alle brukerinteressene i Storøyvalen. Det ble derfor sendt ny anmodning til
Fylkesmannen om å få tillatelse til nedspyling av ledningen for deler av traséen. Denne ble innvilget
med visse forbehold. Se vedlagt «Vedtak fra Fylkesmannen i Nordland», samt de to dykkerrapportene
- «Rapport fra dykkerundersøkelse i Storøyvalen» og «Rapport fra sonarundersøkelse i Storøyvalen»
- som ligger til grunn for avgjørelsen.
Parallelt med overnevnte dykkerundersøkelser, og avklaringer med Fylkesmannen ble
utslippsledningen klargjort for nedsenking. Dette innebar at ledningene, som var levert i to lengder, ble
loddbelastet tilsvarende 70 % luftfylling. Ettersom det på dette tidspunktet var usikkerhet knyttet til om
det ville bli gitt tillatelse fra Fylkesmannen, ble det bestemt at ledningene skulle mellomlagres ved
Sildpollneset inne i Austnesfjorden. Da den ene av de to ledningene var senket og arbeidet med å
senke den andre nærmet seg ferdig, ble alt arbeid umiddelbart stanset. Årsaken til dette var at
entreprenøren var slått konkurs og dermed ikke kunne fullføre arbeidet. Vellykket senkningen av den
siste ledningen ble fullført desember 2019. Det ble i den forbindelse registrert GPS-koordinater på
ledningsendene på de to ledningene:
Tidligere senket ledning:
N 7579027,507       N 7579158,867
E 488422,204          E 488143,896
Siste ledning som ble senket:
N 7579030,682       N 7579165,863
E 488541,756          E 488238,729
I forbindelse med senkningen av ledningen ble det foretatt en visuell inspeksjon av ledningen for å
kartlegge tilstanden på ledningen. Det ble da rapportert at det var avdekt en del avvik som burde
utbedres før etablering i Storøyvalen:
- Lodd mangler
- Klammer til lodd er deformert og revnet flere steder
- Jekkestropper rundt et lodd
- Ledningen har sår med over 10 % dybde etter kontakt
- 6 stk. lodd observert i fjæresteinene rundt omkring ved fortøyningssted.
Se bilder av avvikene og mer utfyllende informasjon i dokumentet «Oppsummering fra nedsenkning av
Ø800 ledning ved Sildpollneset».
På bakgrunn av det arbeidet som tidligere er gjort, og det materiell som allerede er tilgjengelig vil
denne anskaffelsen innebære følgende arbeid med etablering av utslippsledningen. Ledningene som
ligger lagret ved Sildpollneset skal heves. Det skal gjennomføres en ny visuell inspeksjon hvor det skal
kartlegges hvilke tiltak som må gjøres og hvilke innkjøp som må til for å få ledningen i tilfredsstillende
stand. Dette innebærer også å tilse at ledningen blir tilstrekkelig belastet mot oppdrift ved 70 %
luftfylling.
Ledningen skal deretter slepes til Storøyvalen. Her skal ledningen legges i beskrevet trasé med
eventuelle tilpasninger med hensyn på de kartlegginger som er gjort i tidligere dykkerundersøkelser.
15 meter av ledningen skal ligge i grøft på land, mens de resterende 675 meter skal etableres fra
overløpskum og ut til utslippspunkt, ved ca. pel 675.
350 meter av sjøledningen skal spyles ned i øvre sand/mudder lag i henhold til de krav/forbehold som
ligger i vedtaket fra Fylkesmannen i Nordland. Nedspyling er definert fra land kt -2,76 til dybde kt -6,85
(5,0 m jfr sjøkart 0). Herfra legges sjøledningen på sjøbunn frem til dybde kt -13,7.