Combined Shape Group 13 Combined Shape anbudstorget_logo Group 2 Group 6 Path 2 shutterstock_584449174 Shape

Avtalevilkår

Du, heretter kalt Leverandør, godkjenner ved bestilling følgende vilkår utarbeidet av Anbudstorget.no AS, heretter kalt Tjenestetilbyder. Vilkårene er lest gjennom av Leverandør og ligger til grunn for levering av de tjenester som kjøpes via Anbudstorget.no.
 1. Leverandørens rettigheter og plikter

  1. Leverandøren er selv ansvarlig for at de opplysninger som fremvises om Leverandøren på Anbudstorget.no, er korrekte, oppdaterte og relevante for Leverandørens virksomhet og at tekst og annet innhold ikke strider mot lover, forskrifter eller er brudd på god forretningsskikk.

   Leverandøren skal kun utlevere personopplysninger, herunder opplysninger om Leverandørens kontaktpersoner og andre ansatte, til Tjenestetilbyder i den grad det er nødvendig for å benytte tjenestene. Leverandøren skal sørge for at utlevering av personopplysninger til tjenestetilbyder er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.

  2. Leverandøren har krav på å kunne endre informasjon om sin bedrift i avtaleperioden, så lenge Leverandøren overholder betalingsforpliktelsene og de generelle forpliktelser som til enhver tid er gjeldende for Anbudstorget.no.
  3. Leverandøren har ikke rett til å bedrive egen formidlingstjeneste.
  4. Leverandøren plikter å følge de til enhver gjeldende lover, forskrifter og skikker som gjelder for Leverandørens yrke og for Leverandørens oppfyllelse av avtaler med forbrukere som benytter Anbudstorget.no.

   Denne plikten innebærer blant annet at Leverandøren skal behandle personopplysninger om forbrukerne i tråd med den til enhver tid gjeldendepersonvernlovgivningen, herunder oppfylle informasjonsplikten overfor forbrukerne og gjennomføring av egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet med hensyn til risikoen ved den aktuelle behandlingen av personopplysninger. Leverandøren er behandlingsansvarlig for behandlinger av personopplysninger for egne formål.

  5. Hvis det foreligger mangel/feil på nettjenesten som gir rett til prisavslag, plikter Leverandøren å gi Tjenestetilbyder skriftlig beskjed innen rimelig tid.
 2. Tjenestetilbyders rettigheter og plikter

  1. Tjenestetilbyder har rett på å kunne forandre nettsidens utseende, farger, annonseutforming og innhold uten forvarsel.
  2. Tjenestetilbyder kan heve avtalen med Leverandøren ved brudd på de til enhver gjeldende vilkår hos Anbudstorget.no. Dette gjelder også mulig lov- eller forskriftsbrudd samt mulig brudd på god forretningsskikk som kan medføre at håndverkerbransjen eller Anbudstorget.no får negativ publisitet eller omtale. Rett til heving gjelder også hvis Tjenestetilbyderen vurderer at Leverandøren virksomhet eller adferd kan medføre negativ publisitet eller omtale for Anbudstorget.no eller Tjenestetilbyder får generelle negative tilbakemeldinger på Leverandøren.
  3. Ved slik heving stopper levering av tjenesten umiddelbart, og Leverandøren har ikke rett til prisavslag eller tilbakebetaling.
  4. Tjenestetilbyder er kun økonomisk ansvarlig, for den pris Leverandøren har innbetalt til Tjenestetilbyder for oppføringen, ved eventuelle feil som kan i det vesentlige kan lastes Tjenestetilbyder. Tjenestetilbyderen er uansett ikke økonomisk ansvarlig for feil utenfor Tjenestetilbyders kontroll.
  5. Tjenestetilbyder fraskriver seg feil som skjer utenfor Tjenestetilbyders kontroll så som feil med servere, oppdateringer, epidemier, pandemier, streik og andre uforutsette situasjoner eller tredjeparts påvirkninger som gjør at tjenesten reduseres, svekkes eller på annen måte endres i negativ eller positiv retning.
  6. Tjenestetilbyder tar forbehold om prisendringer og for eventuelle feil på nettsiden.
  7. Tjenestetilbyder har ingen form for erstatningsansvar dersom Leverandører som benytter Anbudstorget.no påføres direkte eller indirekte tap. Leverandøren skal holde Tjenestetilbyderen skadesløs for krav fra tredjepart som følge av Leverandørens bruk av tjenestene.
  8. Tjenestetilbyder har rett til å publisere omtale av og tilbakemeldinger på Leverandøren og dennes tjeneste som fremkommer fra Leverandørens kunder på Anbudstorget.no. Publiseringen har ingen tidsbegrensning.
  9. Tjenestetilbyder er ikke erstatningsansvarlig for eventuelt omdømmetap eller annet tap som måtte oppstå som følge av publiserte omtale eller tilbakemeldinger fra forbrukere.
  10. Tjenestetilbyder er behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger for egne formål. Tjenestetilbyder skal behandle personopplysninger om sine forbrukere i tråd med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivningen. Tjenestetilbyder har anledning til å avhende data til tredjeparts leverandør.
 3. Priser og betaling

  1. Leverandøren skal betale de til enhver tid gjeldende priser for tjenestene. Alle priser gjelder per pakke og antall klipp, og er eks. mva.
  2. Prisene kan endres med 14 dagers varsel med virkning fra Avtalens fornyelse eller første forfall.
  3. Betaling skjer forskuddsvis hver måned, ved betaling ved trekk via Visa eller Mastercard, eller ved betaling iht. faktura. Betaling via Visa og Mastercard skjer ved automatisk trekk hver måned. Dersom betaling ikke skjer, forfaller resterende vederlag for hele avtaleperioden, pkt. 3.6.
  4. Alle fakturaer har 14 dagers forfall. Administrasjonsgebyr på 45,- kr. tilkommer. Fakturagebyr på 45,- kr. tilkommer om faktura bes sendes via vanlig post.
  5. Forsinkelsesrenter tilkommer ved for sen innbetaling iht. lov om forsinket betaling.
  6. Ved forsinket betaling sendes faktura med purring for utestående betaling, samt samlet, totalt vederlag ut inneværende avtaleperiode, jf. punkt 4.1. Inntil beløpet er betalt, stenges tjenesten for Leverandøren. Tjenesten åpnes igjen så snart vederlag, påløpte renter og eventuelle inkassoomkostninger er betalt.
  7. Inkassoforetak utfører våre inkassokrav og et inkassovarsel utsendes etter to purringer.
 4. Avtalens varighet, oppsigelse og heving

  1. Avtalen løper fra dato for inngåelse, og i perioder på 12 kalendermåneder av gangen, dersom annet ikke er skriftlig avtalt.
  2. Dersom avtalen ikke sies opp med skriftlig varsel innen 1 måned før utløpet av en avtaleperiode, forsetter avtalen automatisk å løpe i nye perioder på 12 kalendermåneder.
  3. I tillegg til Tjenestetilbyders hevingsrett etter punkt 2.2, kan begge parter, med forutgående skriftlig varsel til den annen part, heve Avtalen, dersom

   a) den annen part vesentlig misligholder Avtalen, og misligholdet ikke er rettet opp innen 30 dager etter avsendt skriftlig varsel om misligholdet, eller

   b) den annen part går konkurs, åpner gjeldsforhandlinger, innstiller sine betalinger, blir insolvent eller på annen måte kommer under kreditoradministrasjon.

 5. Konfidensialitet

  1. Leverandøren plikt er å holde denne avtalen konfidensiell samt ikke gi tredjepart tilgang / innsyn i Tjenestetilbyders produkt / tjeneste. Personopplysningene som en part utleverer til en annen part som ledd i leveringen av tjenestene, skal behandles konfidensielt. Hver part skal sørge for å pålegge ansatte, underleverandører og tredjeparter taushetsplikt vedrørende slike personopplysninger.
 6. Tvister

  1. Hvis det oppstår tvist rundt vilkår skal disse søkes løst gjennom forhandlinger mellom Leverandør og Tjenestetilbyder.
  2. Hvis forhandlinger ikke leder til løsning, vil Forliksrådet i Oslo og/eller Oslo tingrett være tvistens verneting.